• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка практичного психолога

Сторінка психолога

Труднощі першокласників в період адаптації Вивчення внутрiшнiх процесiв розвитку на кожному вiковому етапi, особливо перiодiв криз - актуальне завдання в дослiдженнi психологiї особистостi дитини. Успiшна адаптацiя є необхiдною умовою розвитку iндивiдуальностi, продуктивної активностi та творчостi. Перехід вiд дошкiльного вiку до школярства в дитячiй психологiї називають малою кризою. Це критичний вiк. Якi проблеми, труднощi спiткають дитину в цей перiод? Якi природнi механiзми адаптацiї i за яких умов вони «спрацьовують»? Спочатку сформулюємо критерiї адаптацiї, якi умовно можна подiлити на об’єктивні та суб’єктивнi. Об’єктивнi показники адаптацiї - це адекватна поведiнка та успiшне навчання. До суб’єктивних належать самовдоволення, яке проявляється в емоцiйному станi, та внутрiшнiй комфорт. Навчальна дiяльнiсть складається з фiзiологiчного, психiчного, інтелектуального, соцiального, педагогiчного та iнших аспектiв. Адаптацiя дитини до школи має ту ж рiзноманiтнiсть аспектiв. Розглянемо деякi з них.

І. Особливiстю соцiальної адаптацiї є пошук дитиною свого мiсця в групi однокласників, можливiсть виявити свої здiбностi та iнтереси. Якщо дитина набула досвiду спiлкування, встановлення стосункiв та поведінки в конфлiктних ситуацiях в умовах дитячого закладу в дошкiльному вiцi, то адаптація в класному колективi проходить швидко. Тривалий, iнодi болісний перiод адаптації переживають діти, якi одночасно з навчанням набувають досвiду щоденного спілкування з різними за характером однокласниками, шукають способiв самоствердження. Вчителевi та вихователевi необхiдно зрозумiти причини неадекватної поведiнки дитини. Доброзичлива атмосфера в класi, а також цiлеспрямованi виховнi завдання та iгри, в яких дитина вчиться виявляти себе i з повагою ставитись до iнших, допоможуть швидше знайти своє мiсце в класi.

II. У першому класi зустрiчаються дiти, якi граються на уроках, на перервах, а виконання навчальних завдань стає для них лихом. Чому трапляються такi випадки? Це дiти, у вiковому розвитку яких ще не закiнчився перiод дошкілля, коли вся внутрішня енергiя спрямована на гру та спiлкування. Це так звані психологічно неготовi до навчання дiти. У цьому випадку тiльки умови, за яких навчання будується на грi та спiлкуваннi, допомагають дитині задовольнити свою потребу в грi не за рахунок навчання. З виховною метою треба формувати мотивацію навчання та ціннісні орієнтири.

III. З початком навчання перед дитиною ставляться нові вимоги соцiальної поведінки, дисципліни, обов’язкового режиму та обмежень, Ступiнь адаптації до нової соціальної ролi школяра визначається рiвнем вольового розвитку та саморегуляцiї. При невисокому рiвнi психiчних процесiв сприймання вимог вiдбувається поступово. Успiшний процес психологiчної адаптацiї таких дiтей залежить вiд дорослих. Атмосфера вимогливостi i доброзичливостi прискорює формування вольової саморегуляцiї. IV. Змiна ролей від дошкільника до учня призводить i до нових стосунків в ланці «дитина – батьки». Тепер поряд з турботою дитина відчуває, що ставлення до неї залежить від результатів навчання. Надзвичайно велике місце в адаптації дитини належить сім’ї, дорослим. Тому велике значення в профілактиці труднощів адаптації має поглиблена психологічна консультація на основі тестування та спостереження ще на етапі вступу до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини – як правильно підготувати її до школи, які проблеми спіткають майбутнього школяра тощо. При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити роботу з батьками про труднощі дитини. Тільки безумовне сприймання дитини батьками, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють відчуття захищеності, внутрішнього комфорту дитини. V. Багато важать для успiшної адаптації стосунки «учень – учитель». Адже дитина перебуває у великiй емоцiйній залежностi вiд вчителя . Саме вчитель створює або не створює умови для повного розкриття потенційних можливостей дитини. Тому важко зрозуміти справжні причини та психологічні механізми неадекватної поведінки та навчальних невдач. З цією метою можуть проводитись так звані «малі педради», на яких вчителі, які працюють з дітьми, аналізують причини дезадаптації і роблять відповідні рекомендації. Отже виявами дезадаптації в початковий період є: - швидка втомлюваність, глибокий спад працездатності на кінець дня та тижня; - підвищена тривожність, плаксивість; - неадекватна поведінка; - невміння будувати стосунки з дітьми та дорослими; - неуспішність у навчанні. Можемо зробити висновок, що основними причинами труднощів під час адаптації є:

1. Психофізіологічні особливості: - слабкий тип нервової системи; - підвищена сенситивність; - надмірне збудження.

2. Особливості розвитку: - не сформованість емоційно-вольової сфери; - слабка саморегуляція поведінки.

3. Хибні методи виховання в сім’ї: - виховання за типом – кумир в сім’ї; - несприйняття дитини; - батьківська вседозволеність. Дослідження цих причин допомагає розробити програму допомоги дитині в адаптації. Рекомендуємо проводити такі заходи:

1. Індивідуальна робота з психологом – корекційні ігри, бесіди.

2. Консультації батькам.

3. Малі педради.

4. Ігри та завдання з метою корекційно-виховної роботи. Такий комплексний підхід дає результати: вже на кінець другої чверті дитина долає труднощі.

Тренінг для учнів : «Безпечний інтернет»

Мета: ознайомити дітей з правилами спілкування в Інтернет, з небезпечними кібертехнологіями, з якими можуть зустрітися діти, працюючи в Інтернеті. Розвивати вміння спілкуватись в соціальних мережах та чатах. Провести психологічний тренінг «Інтернет-дерево» та «Хто більше» з метою виховання культури спілкування. Визначити правила безпечного використання Інтернету. Перевірити якість засвоєння отриманих знань.

Хід тренінгу

Вступне слово : ознайомлення з темою заходу, метою:

Цей тренінг проводиться в рамках всеукраїнської програми «Безпека дітей в Інтернеті». Також для підтримки програми розроблений веб-ресурс «Онляндія», на якому представлені матеріали для дітей, їх батьків і вчителів — інтерактивні сценарії, короткі тести, готові плани уроків, — завдяки яким діти зможуть освоїти основи безпечної роботи в Інтернеті. На сайті пропонується зрозуміла, застосована на практиці інформація по Інтернет-безпеці, вивчивши яку, навіть починаючі користувачі зможуть ефективно використовувати ресурси мережі і захистити себе від небажаного контенту.

Вправа 1: Правила

Мета: забезпечити конструктивну атмосферу для роботи групи

Метод: обговорення в групі

Теоретична інформація:

Перший крок в організації роботи тренінгової групи у відповідності з принципами проведення тренінгів – прийняття та засвоєння правил роботи. На початку тренінгу рекомендується разом з учасниками самостійно визначити та обґрунтувати правила і протягом усієї роботи їх дотримуватися.

Існує багато можливостей для розробки правил або визначення рамок роботи для групи. Це гарна можливість знайти шляхи до продуктивної співпраці та пізнати одне одного. Під час роботи над правилами створюються умови для кращого визнання власних потреб та особистих відмінностей.

Правила можуть бути такими:

Ø приходити вчасно;

Ø вимкнути мобільні телефони;

Ø правило «тут і зараз»;

Ø правило «піднятої руки»;

Ø правило добровільної активності;

Ø говорити по черзі й коротко;

Ø не критикувати;

Ø бути толерантними;

Ø дотримуватись конфіденційності;

Ø правило «вільної ноги».

Вправа 2: Знайомство (гра «Інтернет - дерево»)

Мета: знайомство учасників для створення комфортної атмосфери для роботи

Метод: індивідуальна робота

Теоретична інформація:

На ватмані малюється дерево . Учасникам тренінгу пропонується придумати собі «нікнейм» та написати його на отриманих стікерах. Після чого кожен з учасників виходить і наклеює свій стікер з «нікнеймом» на дерево та розповідає про себе: своє реальне ім’я, рід заняття, хобі, та чому він придумав такий «нікнейм». Ці «нікнейми» можна використовувати під час спілкування на тренінгу.

Після виконання вправи порівняти отримане дерево з мережею інтернет: так само як багато гілочок на дереві, так багато і користувачів у мережі інтернет.

Вправа 3: Гра «Хто більше?»

Варіант 1. Яку Інтернет-термінологію ви знаєте?

· Тренер пропонує учасникам назвати два улюблених фрукта, наприклад, апельсин, яблуко, або щось інше.

· По черзі „через одного” діти поділяються на дві групи:

«Апельсини» знаходяться в одній стороні, а «Яблука» - в іншій.

· Кожній з команд видається маркер та лист ватману.

· Тренер пропонує командам написати за 3 хвилини якомога більше Інтернет-термінологій, тобто все, що пов’язано з Інтернетом. Але назви сайтів писати не можна.

Наприклад: спам, комунікації, вірус, друзі, сайт, пошта та інші.

· Далі кожна з команд називає одне слово по черзі. Якщо в іншій команді воно є, обидві групи закреслюють слово.

· Перемагає той, в кого найбільша кількість незакреслених слів.

Вправа 4: «Ситуації»

А тепер давайте з вами розберем декілька життєвих ситуацій, що можуть трапитись з вами в інтернеті, та з’ясуємо що ж треба робити в таких ситуаціях.

Уважно прочитайте листи. Яку відповідь ви дасте на них? Обґрунтуйте.

Лист 1. Привіт! Мене звати Сашко. Мені 17 років. Я живу в Києві. Шукаю друзів по переписці. Я полюбляю комп’ютерні ігри, читати книги, дивитися телевізор. Я мрію подорожувати. Хочу побувати в Лондоні ....

Лист 2. Привіт! Мене звати С. Я хочу з тобою познайомитися. Мені 30 років. Я живу в Сполучених Штатах Америки. Я маю власну фірму. У мене свій двохповерховий будинок. Я збираюся відвідати Україну. Може ми зустрінемося? Пришли мені свою фотокартку та домашню адресу.

Лист 3.

Всім!!!

Наша організація займається збиранням коштів для потерпілих від повені в N. Ми купуємо їжу, теплі речі для тих, хто втратив домівки. Не будьте байдужими до чужого горя! Хто скільки може. Наш рахунок № 123456789.

Вдячні діти Вас ніколи не забудуть.

Дякуємо.

(Діти відповідають на листи, обґрунтовуючи)

Вправа 5: Гра «Флешка»

Учасники передають один одному флешку та розповідають будь-яку історію пов'язану з використанням Інтернету, що трапилась із ними.

Вправа 6: Робота з журналами, газетами – «Колаж»

Мета: виявити, наскільки тема безпеки в Інтернеті висвітлюється в ЗМІ та довести корисність розповсюдження інформації.

Учасникам пропонують зробити колаж за темою: «Інтернет – «ЗА» і «ПРОТИ».

Вправа 7: Анкета «Рівень поведінки в Інтернеті»

Виберіть, будь ласка, один із двох варіантів відповідей (А або Б) той, котрий найкраще підходить для опису вашої поведінки в Інтернеті й відзначте його галочкою. У цій анкеті немає правильних або неправильних відповідей.

Анкета «Рівень поведінки в Інтернеті»

1.А. Коли мені смутно або самотньо, я звичайно виходжу в Інтернет.

1.Б. Я не почуваю необхідності вийти в Інтернет тоді, коли в мене поганий настрій.

2.A. Коли я проводжу в Інтернеті менше часу, чим звичайно, я почуваю себе подавлено.

2.Б. Мій емоційний стан не залежить від того, скільки часу я проводжу в Інтернеті.

3.A. Я почуваю, що моє захоплення Інтернетом заважає моєму навчанню, роботі або відносинам з людьми поза Інтернетом.

3.Б. Використання Інтернету не заважає моїм відносинам з людьми, навчанню або роботі.

4.А. Багато моїх знайомих не знають, скільки часу я насправді проводжу в Інтернеті.

4.Б. Більшість моїх знайомих знає, скільки часу я проводжу в Інтернеті.

5.A. Я часто намагаюся зменшити кількість часу, що я проводжу в Інтернеті.

5.Б. Я не намагаюся зменшити кількість часу, що я проводжу в Інтернеті.

6.A. Коли я не в Інтернеті, я часто думаю про те, що там відбувається.

6.Б. Коли я не в Інтернеті, я рідко думаю про нього.

7.A. Я волію спілкуватися з людьми або шукати інформацію через Інтернет, а не в реальному житті.

7.Б. Я далеко не завжди вдаюся до допомоги Інтернету, коли мені потрібно знайти інформацію або поспілкуватися.

Ключі.

Вибір варіанта "А" оцінюється в 1 бал, вибір варіанта "Б" - 0 балів.

Від 0 до 3 балів - не зловживаєте Інтернетом.

Від 3 до 5 балів - звичайний користувач, але інколи забагато часу проводите в Інтернеті.

Від 6 і вище Ви занадто багато часу проводити в Інтернеті. Озирніться навколо - на світі є стільки цікавого, поспілкуйтесь з друзями.

Психолог.

Думаю, цей коротенький тес допоміг вам визначитися з рівнем поведінки та подумати над тим, добре це чи погано.

Вправа 8: Правила розумного користувача Інтернету

Мета: визначити правила безпечного використання Інтернету

Метод: обговорення в групі

Пропонуємо учасникам тренінгу відповісти на питання:

- Чи вивчаєте ви правила поведінки на дорогах?

- Так. Інтернет – це теж автострада, тільки інформаційна. Давайте розробимо свої правила безпечного користування Інтернетом, які починатимуться зі слова «Я».

Шість правил розумного користувача Інтернету:

1. Я буду поводитись в Інтернеті чемно і не ображати інших.

2. Я буду залишати негарні веб-сайти.

3. Я буду зберігати свій пароль в таємниці.

4. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми й користуватися їхньою підтримкою.

5. Я буду шукати цікаві веб-сайти й ділитися посиланнями зі своїми друзями.

6. Я знаю, що можна бути легко обманутим і не буду повідомляти реальні імена, адреси й номери телефонів.

Вправа 8:«Пакуємо валізи»:

Наш тренінг дійшов логічного завершення. Подумайте, друзі, щоб ви взяли із собою з тренінга. Давайте запакуємо наші валізи. Що ви в них покладете?

(Учні висловлюють свої думки, що їм запам’яталось з проведенного тренінгу, що стане їм корисним у житті)

Кiлькiсть переглядiв: 597

Коментарi